ناگهان چقدر زود دیر می شود ....

1390/02/29

حرفهای ما هنوز ناتمام....


تا نگاه می کنی:


وقت رفتن است


باز هم همان حکایت همیشگی!


پیش از آن که با خبر شوی


لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود


آی....


ای دریغ و حسرت همیشگی!


ناگهان


چقدر زود


دیر می شود....امین پور